SHU:n vastuulliset askeleet kohti hiilineutraaliutta

4 Mar, 2022

Kuten yksilöt, myös yritykset tekevät päivittäin paljon valintoja, jotka vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Yrityksen liiketoiminnasta, toimialasta ja koosta riippuen valintojen merkitys voi olla valtava. Ei tarvita omaa myymälää tai tuotantolinjaa hiilijalanjäljen laskemiseksi. Niin tuotteiden kuin palveluiden tuottaminen aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta yrityksen hiilijalanjälki on mahdollista laskea, tulee kartoittaa kaikki suorat ja epäsuorat päästöt.

SHU toteutti vuonna 2021 CO2-päästöjen mittauksen ja SHU:n suoria päästöjä ovat mm. yrityksen omistuksessa oleva omaisuus, johon sisältyy omien ajoneuvojen polttoaineen kulutus. Epäsuoria päästöjä ovat mm. yrityksen ostama sähkö- ja lämpöenergia. Lisäksi hiilijalanjälkeä laskiessa huomioitiin lukuisa määrä muita päästöjä: mm. työmatkaliikenne, tuleva ja lähtevä logistiikka sekä jätteet.


Mistä on hissilaitehuollon hiilijalanjälki tehty?


Sertifioitu ympäristöjärjestelmä

SHU:lla on käytössä ISO14001:2015 standardin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä, jonka vaatimuksena on ymmärtää ja huomioida koko toiminnan ympäristövaikutukset yrityksessä. Estämme ympäristöhaittoja noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita, lakeja ja määräyksiä. Tavoitteena on luonnonvarojen ja energian suunnitelmallinen sekä taloudellinen käyttö.

Ympäristöjärjestelmän tavoiteohjelman lisäksi pyrimme aktiivisesti toiminnassamme säästämään energiaa ja kehittämään toimintaamme kohti hiilineutraaliutta. Vaikka SHU ei ylitä suuryrityksen määritelmää, pyrimme toteuttamaan suuryrityksiltä vaadittavan ISO50001 energianhallintajärjestelmästandardin periaatteita.

Kestävä kehitys suunnittelussa

SHU:n liiketoiminnan ja logistiikan suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys. Pyrimme hyvällä suunnittelulla aina vähintään 25 vuoden käyttöikään, sekä uusien hissien asennuksissa, että modernisoinneissa. Pitkä käyttöikä taataan laadukkailla tuotteilla ja varaosilla.

Ympäristönsuojelu logistiikassa

Ympäristöhallinnan tehokkuutta arvioidaan tavoiteohjelman seurannan ja ajoneuvoseurannan avulla. Toimintaa pyritään tehostamaan sekä ajomääriä vähentämään paikannusjärjestelmän ja piirisuunnittelun avulla. Huoltoautoissa kuljetettava varaosavalikoima pidetään mahdollisimman kattavana, jokaisen piirin laitekanta huomioiden. Varaosavarastojen valikoima pidetään myös monipuolisena ja niitä täydennetään kootusti, logistiikka huomioiden.

Kehitysryhmä

SHU:lla on oma kehitysryhmä, johon kuuluu edustajia organisaation jokaiselta osa-alueelta. Ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänä on ohjata sekä valvoa yrityksen toimintaa laatu- ja ympäristöasiat huomioiden. Kehitysryhmä käsittelee kaikki palaute- ja auditointiraportit sekä tekee korjaavat toiminnot. Tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Jätehuolto

Ympäristöhallinnan tavoiteohjelman avulla pyritään minimoimaan ympäristökuormitusta ja tehostamaan kierrätystä. SHU:n henkilökunta on ohjeistettu jätteiden asianmukaiseen lajitteluun ja vaarallisten aineiden turvalliseen käyttöön. Työssä käytettävät nesteet, öljyt ja muut kemikaalit säilytetään määräysten mukaisesti. Jätteiden lajittelu toteutetaan ohjeiden mukaisesti ja kuljetuksen kierrätykseen sekä loppusijoituspaikkaan hoitaa tehtävään erikoistunut sopimuskumppani. Jätteiden määrää ja laatua seurataan raporttien avulla.

Energiansäästö

SHU:n tavoitteena on energian kulutuksen vähentäminen. Kiinteistöjen sähköenergian kulutusta seurataan toimipistekohtaisesti ja sitä on pienennetty merkittävästi ilmalämpöpumpuilla sekä varastojen lämpötilan säädöillä. Kaukolämmön kulutusta seurataan energialaitosten tuottamista raporteista ja lämpöenergian kulutusta on pyritty vähentämään ohjeistusten mukaisesti mm. lämpötilojen optimoinnilla.

Kestävä tulevaisuus ja hiilijalanjäljen puolitus

Toteutimme vuonna 2021 CO2-päästöjen mittauksen Reforest Finland Oy:n kanssa ja SHU:n hiilijalanjälki vuodelta 2020 on 278 CO2e tonnia. Tulosten pohjalta teimme toimintasuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi sekä laadimme hiilitiekartan kohti hiilineutraalia toimintaa.

SHU:n suurin potentiaali päästöjen pienentämiseen on yrityksen tärkeissä työvälineissä eli ajoneuvoissa. Tavoite on siirtyä käyttämään biodieseliä huoltoautoissa. Myös kaasu ja sähkö saatetaan ottaa käyttöön. Osa autoista on jo hybridejä. SHU on päättänyt siirtyä käyttämään vihreää sähköä kaikissa seitsemässä toimipaikassaan vuonna 2022 ja hiilijalanjälki on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä.


Lue lisää: Miten minimoida hissin turvallisuusriskit?